gapbook

خلاصه لایو نورون های آینه ای 

خلاصه لایو نورون های آینه ای 

تاریخچه کشف نورون های آینه ای:

در آزمایشگاهی یک الکترود در ناحیه F5 مغز میمون قرار دادند و متوجه شدند در این منطقه مجموعه  نورون هایی وجود دارد که به حرکت میمون دیگر واکنش نشان می دهد. در واقع این نورونها که نورون های آینه ای نامیده شدند، قصدمندی حرکت موجود دیگر را سریع بررسی می کردند.

البته قبل از اینکه این آزمایش صورت بگیرد در روانشناسی، فیزیولوژی و نوروساینس اشاراتی به این مسئله شده بود. برای مثال داروین عقیده داشت حیوانات برای تنازع بقا باید سریع تصمیم بگیرند. انسان غارنشین باید سریع می فهمید آیا موجودات اطرافش خطرناک هستند یا خیر.

ابتدا عقیده بر این بود که این نورون ها فقط در قسمت بینایی نقش دارند اما بعدا متوجه شدند قسمت شنیداری هم مطرح است. در نهایت با انجام آزمایش هایی نتیجه گرفتند این نورونها سه بعدی اند یعنی هم در شنیدن، هم در دیدن و هم در حرکت نقش دارند.

جایگاه نورون های آینه ای در مغز:

جایگاه نورون های آینه ای تنها در بخش فرونتال نیست بلکه ناحیه های دیگری مانند پایین تالاموس، سیستم لیمبیک و زیرسامانه ها نیز درگیر هستند.

کار نورون های آینه ای:

۱. تشخیص قصدمندی و دسته بندی حرکات دیگران ۲. تقلید کردن ۳. نقش پذیری ۴. همدلی ۵. خودشناسی

خودشناسی:

بحث “خود یا self” از سال ها قبل در روانشناسی و نوروساینس مطرح بود. بعضی معتقد بودند “خود” درون جمجمه و مغز ساخته می شود. اما بررسی های بعدی نشان داد خود فقط داخل جمجمه نیست. در واقع انسان خود را در آینه دیگران می بیند و می شناسد. 

همدلی:

در روند رشد مغز وقتی یک جریان را می بینیم، می شنویم و تجربه می کنیم، این نورون های آینه ای مثل آینه آن را منعکس می کنند. همدلی انواع مختلفی دارد و در انسان می تواند هیجانی، عاطفی یا شناختی باشد. 

زبان و سلولهای آینه ای:

آیا زبان ما نشات گرفته از تجربیات و حافظه نورون های آینه ای است؟ خیر 

ما دائما زبان را تغییر می دهیم و از آن سوء استفاده می کنیم. در حال حاضر واژه در جست و جوی معنا گم شده است. زبان باید واقعیت عینی را ارائه دهد و پالایش شود زیرا که زبان بخشی از اطلاعات را پردازش می کند. ما باید علاوه بر ادبیات، زبان محاوره روزانه را نیز غنی سازی کنیم.

خردورزی:

در دنیای امروز بیش از آنکه نیاز به انسان های باهوش داشته باشیم، به انسان خردمند نیاز داریم. اطلاعات لزوما به دانش تبدیل نمی شود و دانش همیشه science نیست. Science هم همیشه به خردورزی نمی رسد.  ما باید سعی کنیم قبل از گرفتن مدرک، درک خردورزانه ای از دنیا داشته باشیم.

تاثیر کرونا بر همدلی:

در شرایط کنونی با توجه با پاندمی کرونا بخشی از چهره ما بوسیله ماسک مخفی است. اما با این حال ما حافظه پویایی از نزدیکان و آشنایان خود داریم. علاوه بر این قادریم آنچه از طریق بینایی پردازش نمی شود را با زبان جبران کنیم ! 

ذهن ما پیش ساخته است. ما از روی چهره فورا درباره افراد نظر می دهیم که این کار کاملا اشتباه است. انسان می تواند چهره زیبایی داشته باشد یا عمل زیبایی انجام دهد اما چیزی که باعث زیبایی او می شود درونش است. اگر انسانی منش و رفتار زیبایی داشته باشد، روی چهره او تاثیر می گذارد. ما باید بینش خود را تغییر دهیم. معنی زندگی در همین تغییر است.

بینش:

بینش یک نوع متراژ است که می تواند شامل مجموعه ای از دانش، تجربیات و خرافات باشد. انسان از خود بیگانه، بینشش هم از بیگانه است. متاسفانه امروزه کالازدگی بینش ما را تغییر داده است. معیار های ما بیشتر داشتن هاست تا کیفیت بودن.

شادی:

شادی تقسیم نشده، اندوه بزک شده است. بهترین و اصیل ترین شادی، حل مشکلی از دیگران است. اگر محرکی که شادی ایجاد می کند، درونی و گروهی باشد آن شادی بسیار عمیق تراز شادی ناشی از داشته هاست.

در مجموع از سلول های آینه ای این را یاد می گیریم که خوب ببینیم، خوب گوش دهیم، یک ارتباط با کیفیت برقرار کنیم و از هنر غافل نشویم.

لینک لایو:

https://www.instagram.com/tv/CMAhEsVpQbJ/?igshid=m30ruhehypcy

تاریخچه کشف نورون های آینه ای:

در آزمایشگاهی یک الکترود در ناحیه F5 مغز میمون قرار دادند و متوجه شدند در این منطقه مجموعه  نورون هایی وجود دارد که به حرکت میمون دیگر واکنش نشان می دهد. در واقع این نورونها که نورون های آینه ای نامیده شدند، قصدمندی حرکت موجود دیگر را سریع بررسی می کردند.

البته قبل از اینکه این آزمایش صورت بگیرد در روانشناسی، فیزیولوژی و نوروساینس اشاراتی به این مسئله شده بود. برای مثال داروین عقیده داشت حیوانات برای تنازع بقا باید سریع تصمیم بگیرند. انسان غارنشین باید سریع می فهمید آیا موجودات اطرافش خطرناک هستند یا خیر.

ابتدا عقیده بر این بود که این نورون ها فقط در قسمت بینایی نقش دارند اما بعدا متوجه شدند قسمت شنیداری هم مطرح است. در نهایت با انجام آزمایش هایی نتیجه گرفتند این نورونها سه بعدی اند یعنی هم در شنیدن، هم در دیدن و هم در حرکت نقش دارند.

جایگاه نورون های آینه ای در مغز:

جایگاه نورون های آینه ای تنها در بخش فرونتال نیست بلکه ناحیه های دیگری مانند پایین تالاموس، سیستم لیمبیک و زیرسامانه ها نیز درگیر هستند.

کار نورون های آینه ای:

۱. تشخیص قصدمندی و دسته بندی حرکات دیگران ۲. تقلید کردن ۳. نقش پذیری ۴. همدلی ۵. خودشناسی

خودشناسی:

بحث “خود یا self” از سال ها قبل در روانشناسی و نوروساینس مطرح بود. بعضی معتقد بودند “خود” درون جمجمه و مغز ساخته می شود. اما بررسی های بعدی نشان داد خود فقط داخل جمجمه نیست. در واقع انسان خود را در آینه دیگران می بیند و می شناسد. 

همدلی:

در روند رشد مغز وقتی یک جریان را می بینیم، می شنویم و تجربه می کنیم، این نورون های آینه ای مثل آینه آن را منعکس می کنند. همدلی انواع مختلفی دارد و در انسان می تواند هیجانی، عاطفی یا شناختی باشد. 

زبان و سلولهای آینه ای:

آیا زبان ما نشات گرفته از تجربیات و حافظه نورون های آینه ای است؟ خیر 

ما دائما زبان را تغییر می دهیم و از آن سوء استفاده می کنیم. در حال حاضر واژه در جست و جوی معنا گم شده است. زبان باید واقعیت عینی را ارائه دهد و پالایش شود زیرا که زبان بخشی از اطلاعات را پردازش می کند. ما باید علاوه بر ادبیات، زبان محاوره روزانه را نیز غنی سازی کنیم.

خردورزی:

در دنیای امروز بیش از آنکه نیاز به انسان های باهوش داشته باشیم، به انسان خردمند نیاز داریم. اطلاعات لزوما به دانش تبدیل نمی شود و دانش همیشه science نیست. Science هم همیشه به خردورزی نمی رسد.  ما باید سعی کنیم قبل از گرفتن مدرک، درک خردورزانه ای از دنیا داشته باشیم.

تاثیر کرونا بر همدلی:

در شرایط کنونی با توجه با پاندمی کرونا بخشی از چهره ما بوسیله ماسک مخفی است. اما با این حال ما حافظه پویایی از نزدیکان و آشنایان خود داریم. علاوه بر این قادریم آنچه از طریق بینایی پردازش نمی شود را با زبان جبران کنیم ! 

ذهن ما پیش ساخته است. ما از روی چهره فورا درباره افراد نظر می دهیم که این کار کاملا اشتباه است. انسان می تواند چهره زیبایی داشته باشد یا عمل زیبایی انجام دهد اما چیزی که باعث زیبایی او می شود درونش است. اگر انسانی منش و رفتار زیبایی داشته باشد، روی چهره او تاثیر می گذارد. ما باید بینش خود را تغییر دهیم. معنی زندگی در همین تغییر است.

بینش:

بینش یک نوع متراژ است که می تواند شامل مجموعه ای از دانش، تجربیات و خرافات باشد. انسان از خود بیگانه، بینشش هم از بیگانه است. متاسفانه امروزه کالازدگی بینش ما را تغییر داده است. معیار های ما بیشتر داشتن هاست تا کیفیت بودن.

شادی:

شادی تقسیم نشده، اندوه بزک شده است. بهترین و اصیل ترین شادی، حل مشکلی از دیگران است. اگر محرکی که شادی ایجاد می کند، درونی و گروهی باشد آن شادی بسیار عمیق تراز شادی ناشی از داشته هاست.

در مجموع از سلول های آینه ای این را یاد می گیریم که خوب ببینیم، خوب گوش دهیم، یک ارتباط با کیفیت برقرار کنیم و از هنر غافل نشویم.

لینک لایو:

https://www.instagram.com/tv/CMAhEsVpQbJ/?igshid=m30ruhehypcy

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا