25000 صبح مجله گپ‌بوک /توسعه فردی قراره با هم به داستان بیست و پنج هزار صبح بپردازیم! اگر ما ۸۶ سال عمر مفید داشته باشیم و ۱۸ سال نوجوانی را ازش کم کنیم ۶۸ سال معادل تقریبا ۲۵۰۰۰ صبح در اختیار ما هست تا ازش استفاده مفید بکنیم، چون برای اکثر مردم ، صبح ها …

بیست و پنج هزار صبح ادامه مطلب »