معرفی کتاب با مهرسا مجله گپ‌بوک /پیشنهاد کتاب کتاب های پیشنهادی حوزه توسعه فردی نشر ترجمان   کتاب دام نبوغ (پیشنهاد دکتر مکری) چرا آدم های باهوش تصمیمات احمقانه می‌گیرند؟ (دیدگاهی علمی پژوهشی به تله های نبوغ) کتاب وسعت یا عمق مسئله چند پتانسیلی بودن یا شدن کتاب چگونه تغییر کنیم؟ نشر مون   کتاب …

معرفی کتاب با مهرسا ادامه مطلب »