gapbook

مجله، روانشناسی

مجله ، روانشناسی

چرا شفقت ورزی موثرتر از همدلی است؟‎‎

همدلی و شفقت با هم تفاوت دارند. هر یک از این دو بخش های متفاوتی از مغز را فعال می کنند. با همدلی کردن، ما در رنج کشیدن دیگران شریک می شویم اما کار موثری برای کمک به آن ها انجام نمی دهیم…..

چهار تمرین برای پرورش مهارت شفقت ورزی

در مقاله قبلی آموختیم که شفقت می تواند ما را از مرحله همدلی فراتر ببرد و به ما کمک کند تا برای بهبود شرایط کار موثری انجام دهیم. در این مقاله می خواهیم با چهار تمرین که مهارت شفقت ورزی ما را پرورش می دهند، آشنا شویم….
 

چهار تمرین برای پرورش مهارت شفقت ورزی

در مقاله قبلی آموختیم که شفقت می تواند ما را از مرحله همدلی فراتر ببرد و به ما کمک کند تا برای بهبود شرایط کار موثری انجام دهیم. در این مقاله می خواهیم با چهار تمرین که مهارت شفقت ورزی ما را پرورش می دهند، آشنا شویم....

چرا شفقت ورزی موثرتر از همدلی است؟‎‎

همدلی و شفقت با هم تفاوت دارند. هر یک از این دو بخش های متفاوتی از مغز را فعال می کنند. با همدلی کردن، ما در رنج کشیدن دیگران شریک می شویم اما کار موثری برای کمک به آن ها انجام نمی دهیم.....

اسکرول به بالا