gapbook

دوره های روانشناسی و فلسفه

خانه   دوره ها   روانشناسی و فلسفه

روانشناسی و فلسفه

وضعیت دوره: برگزار شده

حسرت و فرصت

۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱
اطلاعات بیشتر

وضعیت دوره: برگزار شده

تاب آوری، التیام و خرد پس از تروما

31 فروردین ماه 1401
اطلاعات بیشتر

وضعیت دوره: برگزار شده

درباره عشق

اطلاعات بیشتر

وضعیت دوره: برگزار شده

بیایید معنا را پیدا کنیم

بهار/ تابستان ۱۴۰۰
اطلاعات بیشتر

وضعیت دوره: برگزار شده

رشد و بحران

اطلاعات بیشتر

دوره های روانشناسی و فلسفه

خانه    دوره ها     فلسفه و روانشناسی

روانشناسی و فلسفه

وضعیت دوره: برگزار شده

حسرت و فرصت

۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱
اطلاعات بیشتر

وضعیت دوره: برگزار شده

تاب آوری، التیام و خرد پس از تروما

31 فروردین ماه 1401
اطلاعات بیشتر

وضعیت دوره: برگزار شده

درباره عشق

اطلاعات بیشتر

وضعیت دوره: برگزار شده

بیایید معنا را پیدا کنیم

اطلاعات بیشتر

وضعیت دوره: برگزار شده

رشد و بحران

اطلاعات بیشتر
اسکرول به بالا